Επίπεδο 2

Αναπτύσσοντας την καλή πρακτική στον αυτισμό

Προχωρημένο Επίπεδο Επιμόρφωσης για Εκπαιδευτικούς (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης) που έχουν στην τάξη τους παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, και για Ειδικούς Ψυχικής Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές σχετικές με τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

Παρέχονται οι Κατευθυντήριες Οδηγίες καθώς και δραστηριότητες που βοηθούν στην βελτίωση της πρακτικής.

Διάρκεια επιμόρφωσης: 8 ώρες

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα: 20

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του επιπέδου 2, οι συμμετέχοντες:

  • Θα έχουν διευρύνει τις γνώσεις τους και θα έχουν μία πληρέστερη κατανόηση της καλής πρακτικής για τον αυτισμό.
  • Θα γνωρίζουν πώς να βελτιώσουν την πρακτική τους όταν εργάζονται με παιδιά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Σχόλια συμμετεχόντων σχετικά με την επίδραση της επιμόρφωσης στην καθημερινή τους πρακτική:

“Μπορώ να κατανοήσω καλύτερα τα παιδιά με αυτισμό και να προσαρμόσω κατάλληλα το εκπαιδευτικό μου έργο.”

“Η επιμόρφωση με βοήθησε στο να κάνω πιο ορθή προετοιμασία σε γνωστικό επίπεδο και να εφαρμόζω ασφαλείς πρακτικές στο συμπεριφοριστικό κομμάτι.”

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.