Κατευθυντήριες Οδηγίες

Λήψη

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό παρέχουν μια σαφή δομή πάνω στην οποία το προσωπικό μπορεί να αναλογιστεί και να αξιολογήσει τις πρακτικές που εφαρμόζει. Σκοπός τους είναι η στοχευμένη καθοδήγηση που θα βοηθήσει την αξιολόγηση των σχολείων/πλαισίων, την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που απευθύνονται σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Είναι σχεδιασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως ένα εξελίξιμο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης που θα βοηθήσει το προσωπικό να εστιάσει στις πτυχές εκείνες της συνολικής πρακτικής που επιδέχονται περαιτέρω ανάπτυξη. Επιτρέπει στους επαγγελματίες να αξιολογήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προσωπικές τους ικανότητες βασισμένοι σε ένα σύνολο οδηγιών που επισημαίνουν τη βέλτιστη πρακτική που αναγνωρίζεται και εκτιμάται από τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού, τις οικογένειές τους και τους επαγγελματίες.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται με παιδιά 5-16 ετών σε εκπαιδευτικά ή άλλα εξειδικευμένα για τον αυτισμό, πλαίσια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεμονωμένους επαγγελματίες ως εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, από διευθυντές σχολείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, για την εξασφάλιση της κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού και την ανάπτυξη της ικανότητας του σχολείου να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση για να διαπιστωθεί αν η εκάστοτε δεξιότητα/πρακτική βελτιώνεται, ενισχύοντας θετικά την εκπαίδευση και τις εμπειρίες των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

Υπάρχουν συνολικά 58 Κατευθυντήριες Οδηγίες, 34 που απευθύνονται σε κεντρικές ή βασικές δεξιότητες και 24 που απευθύνονται σε προηγμένες/ενισχυμένες ικανότητες. Ιδανικά όλο το προσωπικό θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων τους και το προσωπικό που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του για τον αυτισμό θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη των προηγμένων δεξιοτήτων.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες χωρίζονται σε  τέσσερις, κύριες θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής για τον Αυτισμό στα σχολεία και το πρόγραμμα επιμόρφωσης της Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό:

  1. ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (Πώς να ανιχνεύσετε και να κατανοήσετε τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες).
  2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πώς να δημιουργήσετε ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές στο φάσμα του αυτισμού).
  3. ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Πώς να χτίσετε σχέσεις με το προσωπικό, τους γονείς/κηδεμόνες και τους συνομηλίκους)
  4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Πώς να κάνετε προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται και να τροποποιήσετε το πρόγραμμα σπουδών).

Κάθε μία από τις 58 δεξιότητες συνδέεται με εκπαιδευτικό υλικό και άρθρα για την υποστήριξη της διαδικασίας της αξιολόγησης και την περαιτέρω ανάπτυξη σε κάθε έναν από τους τομείς. Μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας κάποια παραδείγματα από αυτό το υλικό, πατώντας εδώ.

Ένα ξεχωριστό έγγραφο, τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό για τα σχολεία/πλαίσια, καθορίζει τους βασικούς παράγοντες της καλής πρακτικής για την εκπαίδευση των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.