Πρότυπα καλής πρακτικής

Λήψη

Τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής στον αυτισμό απευθύνονται σε όλα τα σχολεία και εκπαιδευτικά/θεραπευτικά πλαίσια για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ηλικίας 5 έως και 16 ετών. Απευθύνονται σε Γενικά και Ειδικά σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικές Μονάδες Αυτισμού, Κέντρα Ημέρας, Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα και άλλους φορείς ψυχικής υγείας.  

Για  τους  εκπαιδευτικούς στα Γενικά και Ειδικά σχολεία και για άλλους επαγγελματίες, η εργασία πάνω σε αυτά τα Πρότυπα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία συνεργασίας και με άλλα σχολεία ή πλαίσια (π.χ. ΚΕΔΔΥ), με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, με γονείς, ενήλικες με αυτισμό, ιδιωτικά κέντρα ή άλλους φορείς που ασχολούνται με τον αυτισμό, όπως επίσης και μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τις ανάγκες επιμορφώσης, καθοδήγησης ή συμβουλευτικής.  

Τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής μπορεί να  συμπληρωθούν από ένα μεμονωμένο μέλος, μια μικρή ομάδα ή και από όλο το προσωπικό από κοινού. Διαφορετικά μπορεί να συμπληρωθούν και από έναν εξωτερικό συνεργάτη (π.χ. Σχολικό Ψυχολόγο, ΚΕΔΔΥ). Τα Πρότυπα θα μπορούσαν επίσης να σχολιαστούν και από ομάδα παιδιών ή ενηλίκων με αυτισμό ή/και από τους γονείς και οι παρατηρήσεις τους να ληφθούν υπόψη από την εκάστοτε διοίκηση του σχολείου ή του πλαισίου.

Υπάρχουν 40 συνολικά Πρότυπα και είναι εξαιρετικά απίθανο ότι οποιοδήποτε πλαίσιο, Γενικό ή και Ειδικό σχολείο θα έχει όλα τα Πρότυπα αυτά καλά εδραιωμένα, δεδομένου ότι χρειάζεται χρόνος για το προσωπικό να τα συζητήσει και να τα αναπτύξει. Ο στόχος είναι με την πάροδο του χρόνου, ένα σχολείο ή ένα πλαίσιο να αυξήσει τον αριθμό των Προτύπων που έχει αναπτύξει. Η εργασία πάνω σε αυτά τα Πρότυπα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο πλάνο βελτίωσης κάθε σχολείου/πλαισίου.

Τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό χωρίζονται σε  τέσσερις, κύριες θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό στα σχολεία και το πρόγραμμα επιμόρφωσης της Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό:

  1. ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (Πώς να ανιχνεύσετε και να κατανοήσετε τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες).
  2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πώς να δημιουργήσετε ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές στο φάσμα του αυτισμού).
  3. ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Πώς να χτίσετε σχέσεις με το προσωπικό, τους γονείς/κηδεμόνες και τους συνομηλίκους).
  4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Πώς να κάνετε προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται και να τροποποιήσετε το πρόγραμμα σπουδών).

Κάθε Πρότυπο συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει παραδείγματα σχετικά με τους τρόπους που ένα σχολείο/πλαίσιο θα μπορούσε να τεκμηριώσει και να βελτιώσει την πρακτική του πάνω σε αυτό. Μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας κάποια παραδείγματα από αυτό το υλικό, πατώντας εδώ.

Τα Πρότυπα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την ανάπτυξη της πρακτικής όλου του σχολείου/πλαισίου. Δεν προορίζονται για την αξιολόγηση επιμέρους δεξιοτήτων και γνώσεων του προσωπικού. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Καλής Πρακτικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.